Concurs CA

          Societatea Comercială „ Brazi Industrial Parc ” S.A,  anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru membrii Consiliului de Administraţie organizat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, a 2 funcţii de administrator, persoane fizice, din care:

Pct. I). o funcţie de administrator – funcţionar public, reprezentant al autorităţii publice judeţene ;

Pct.  II).  o funcţie de administrator, din afara autorităţii publice judeţene; 

Read more

Selectie si recrutare CA

 

ANUNŢ

 

Societatea Comercială „ Brazi Industrial Parc ” S.A. anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru membrii Consiliului de Administraţie organizat de Consiliul Judeţean Prahova în calitate de autoritate tutelară, prin Comisia de selecţie a candidaţilor pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie constituită în baza Dispoziţiei preşedintelui Consiliului judeţean Prahova nr.262/2012, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, a 3 posturi de administrator, persoane fizice, din care:

Pct. I). 2 posturi administrator – funcţionari publici, reprezentanţi ai autorităţii publice judeţene Pct.  II).   1 post administrator, din afara autorităţii publice judeţene;

 

Condiţii generale şi specifice :

Generale: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit); c) stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pe care candidează, atestată pe bază de documente medicale; d) declaraţie pe propria răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani; e) declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege; f)să nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare; g) declaraţie pe propria răspundere că nu face parte din mai mult de 4 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale;

 

Specifice:

pentru posturile de administrator – funcţionari publici, reprezentanţi ai autorităţii publice judeţene : 

studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;

– experienţă minim 3 ani în specialitatea studiilor superioare absolvite;

– experienţă în funcţie de conducere minim 3 ani;

pentru posturile de administratori din afara autorităţii publice judeţene : 

studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;

– experienţă minim 5 ani în specialitatea studiilor absolvite ;

– experienţă în funcţii de conducere minim 2 ani a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţi comerciale prestatoare de servicii publice;

– nu pot face parte din corpul  funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice judeţene ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;

– să nu fie salariat sau director executiv al societăţii comerciale în cauză sau al unei societăţi comerciale controlată de autoritatea publică judeţeană ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani.

Criterii de evaluare a candidaţilor:

1.Abilităţi manageriale

2.Capacitate de analiză   şi sinteză

3.Orientare către rezultate

4.Abilităţi de comunicare

5.Capacitate de luare a deciziei

Selecţia/evaluarea se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al parcului industrial.

Selecţia/evaluarea candidaţilor se va efectua în două etape succesive, după cum urmează: selecţia dosarelor de înscriere şi interviul candidaţilor selectaţi.

 

Documente necesare pentru depunerea candidaturii persoanelor fizice:

1.CV în format Europass.

2.Cazier judiciar.

3.Copii legalizate după actele de studii.

4.Copie act de identitate.

5.Copie Carnet de Muncă/documente doveditoare – adeverinţa de salariat.

6. Dovada numirii în calitate de Administrator/Manager, după caz.

7.Copie a Bilanţului (certificat de DGFP competentă) referitoare la exerciţiul financiar cu profit în care agentul economic a fost administrat/manageriat de către candidat, numai pentru cei din afara autorităţii publice judeţene.

8. Declaraţie pe propria răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani.

9. Declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

10. Declaraţie pe propria răspundere că nu face parte din mai mult de 4 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale.

Candidaturile şi documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun în 5 zile lucrătoare de la publicare la registratura Consiliului Judeţean Prahova, str. B-dul Republicii, nr.2-4, în plic închis şi sigilat, unde vor primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii.

Plicul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de

Administraţie al…………………………”, Pct.I sau Pct.II, după caz, precum şi numele şi prenumele/denumirea, domiciliul candidatului.

Verificarea şi selectarea dosarelor depuse se va desfăşura în termen de 3 zile lucrătoare de la data limită de depunere a dosarelor.

Evaluarea candidaţilor selectaţi se va desfăşura în cadrul unui interviu în termen de 3 zile lucrătoare de la data selecţiei dosarelor şi vor fi anunţaţi telefonic asupra datei şi orei la care va fi programat acesta.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0244/514864, sau pe pagina de internet a societăţii www.scbipsa2005@yahoo.com.

 

 

 

 

Selectie

ANUNŢ

S.C. Brazi Industrial Parc S.A. anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie, respectiv 1 post de administrator, din afara autorităţii publice judeţene.

Condiţii generale şi specifice :
Generale : a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit); c) stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pe care candidează, atestată pe bază de documente medicale; d) declaraţie pe propria răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani; e) declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege; f) să nu fie persoane incapabile, potrivi legii, ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare; g) declaraţie pe propria răspundere că nu face parte din mai mult de 4 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale. Specifice :

 

– – –

studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
experienţă de cel puţin 8 ani în specialitatea studiilor absolvite
experienţă în funcţii de conducere mimin 2 ani a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţi comerciale profitabile


publice judeţene ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice

nu poate face parte din corpul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii

– să nu fie salariat sau director executiv al societăţii comerciale în cauză sau al unei societăţi comerciale controlată de autoritatea publică judeţeană ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani.
Criterii de evaluare a candidaţilor :

 • abilităţi manageriale
 • capacitate de analiză şi sinteză
 • orientare către rezultate
 • abilităţi de comunicare
 • capacitate de luare a deciziei

Selecţia/evaluarea se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al parcului industrial.

Selecţia/evaluarea candidaţilor se va efectua în două etape succesive, după cum urmează : selecţia dosarelor de înscriere şi interviul candidaţilor selectaţi.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii persoanelor fizice :

 • CV în format Europass.
 • cazier judiciar.
 • copii legalizate după actele de studii.
 • copie act de identitate
 • copie carnet de munca/documente doveditoare-adeverinşă de salariat.
 • dovada numirii în calitate de Administrator/Manager, după caz.
 • copie a Bilanţului (certificat de DGFP competentă) referitoare la exerciţiul financiar cuprofit în care agentul economic a fost administrat/manageriat de către candidat.
 • declaraţie pe propria răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-aîncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani.
 • declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activitate de polţie politică, astfel cumeste definită prin lege
 • declaraţie pe propria răspundere că nu face parte din maimult de 4 consilii de administraţieale unor regii autonome sau societăţi comerciale.

Candidaturile şi documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun în 5 zile lucrătoare de la

publicare la sediul S.C. Brazi Industrial Parc S.A., comuna Brazi, sat Negoieşti, strada Piatra Craiului, nr. 13, judeţul Prahova, în plic închis şi sigilat, unde vor primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii.

Plicul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Brazi Industrial Parc S.A.”, precum şi numele, prenumele/denumirea şi domiciliul candidatului.

Verificarea şi selectarea dosarelor, precum şi evaluarea candidaţilor selectaţi se va desfăşura în cadrul unui interviu în data de 20.03.2013 la sediul societăţii.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul S.C. Brazi Industrial Parc S.A.

Anunt angajare

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL  S.C. BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A.  anunta scoaterea la concurs a postului de DIRECTOR GENERAL

Concursul va avea loc  in  data de 12.03.2014  ora 12.00 .

Dosarele  se vor depune pana la data de 12.03.2014 ora 10.00 la sediul societatii : Str. Piatra Craiului, nr.13, localiatea Negoiesti, Comuna Brazi, Judetul Prahova

 

Conditii  generale :

a)     sa fie cetatean roman,  cetatenie a altor  state membre  ale Uniunii Europene  sau a statelor  apartinand  Spatiului Economic European  si domiciliu in Romania:

b)     cunoastera limbii romane, scris si vorbit;

c)     capacitate deplina de exercitiu;

d)     stare de sanatate corespunzatoare , atestata pe baza adeverintei medicale;

e)     sa nu fii fost destituit  dintr-o functie publica sau sa nu-i fii incetat contractual individual de munca  pe  motive disciplinare in ultimii 5 ani;

f)      sa nu fii desfasurat activiate de politie politica;

g)     sa nu fie presoana incompatibila potrivit legii, ori care a fost condamnata pentru infractiuni prevazute la art.6 din O.U.G.109/2011

h)     sa nu faca parte din mai mult de 5(cinci) Consilii de Administratie ale unor regii autonme sau societati comerciale;

i)      sa nu indeplineasca functia de Presedinte C.A. al S.C. Brazi Industrial Parc S.A.
Criterii de selectie /evaluare:

 

a)     studii superioare ( cu diploma de licenta)

b)     experinta in domeniu de minim 7 (sapte) ani dovedita prin urmatoarele documente:

–        copie carte de munca;

–        documente prin care sa ateste vechimea in functii de conducere in cadrul institutiilor publice sau a societatilor comerciale;

Documente necesare  pentru depunerea candiadaturii:

–        copie carte de identitate;

–        curriculum vitae;

–        cazier judiciar;

–        copie carnet de munca;

–        diploma de licenta

–        adeverinta medicala;

–        declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca nu au fost sanctionati , pentru incalcarea dispozitiilor fiscale  in domeniul fiscal;

,

telefon/fax:0244/547499  , 0244/545549

adresa de mail: scbipsa2005@yahoo.com

Inchiriere apartament duplex

SC Brazi Industrial Parc SA inchiriază duplex 5 camere in suprafata de cca 120mp. Apartamentul se afla in Ploiesti, zona Mihai Bravu, etaj 4-5, confort 1 decomandat. Zona in care este situat apartametul este linistita, evitand astfel zgomotul si aglomeratia, totusi avand avantajul de a avea acces rapid catre centrul Ploiestului. De asemenea centura Ploiestului este in apropiere,evitându-se astfel traversarea intregului oras pentru deplasari spre Bucuresti, Brasov sau Targoviste. In zona se afla de asemenea si o benzinarie Lukoil.

Zona este avantajata de prezenta magazinului supermarket Plus, Lidl, astfel cumparaturile pot fi facute rapid, fara a mai pierde timpul cu aglomeratia orasului. Peste drum se afla de asemenea un non-stop si piata Mihai-Bravu.  Aparamentul are parcare atat in fata blocului cat si o parcare mai retrasa in spatele blocului. Tot o curte interioara unde au acces doar locatarii blocului, imprejmuita cu verdeata, o mica oaza verde.

Apartamentul este  impartit pe doua nivele trecerea facandu-se cu ajutorul scarii interioare. Este impartit in camere generoase ca si spatiu, luminoase si complet renovate.

Apartamentul are trei terase cu suprafete generoase cuprinse intre 4 mp si 16 mp. Felul in care este compartimentat apartamentul ofera intimidate fiecarui locatar.

Pentru detalii suplimentare si vizionari sunati la : tel: 0244/545499, 0751097517.

inchiriere apartament duplex parc industrial brazi 3

inchiriere apartament duplex parc industrial brazi 4

inchiriere apartament duplex parc industrial brazi

inchiriere apartament duplex parc industrial brazi 5

inchiriere apartament duplex parc industrial brazi 2

Inchiriere Mercedes Benz Vito 8+1

SC Brazi Industrial Parc SA  ofera spre inchiriere autoturism Mercedes – Benz Vito, 8 + 1 locuri, pentru transport persoane in tara si in strainatate, in conditii excelente. Masina se prezinta impecabil, are toate taxele, Casco, RCA , rovinieta la zi, acestea ragasindu-se in tariful de inchiriere.

Tariful este de 1,7667 lei/km, sau 0, 40€/ km. Tariful in euro se va calcula la cursul BNR din ziua respectiva.

Pentru detalii si comenzi, persoana de contact  : d-na Moise Nicoleta 0751097518.

inchiriere mercedes benz vito 8+1 parc industrial brazi (1)

inchiriere mercedes benz vito 8+1 parc industrial brazi (2)

Inchiriere spatii birouri

SC Brazi Industrial Parc SA  ofera spre inchiriere spatii de birouri, cu suprafete cuprinse intre 16 m² si 36 m². Birourile sunt dotate cu  aer conditonat si sunt renovate recent.   Acestea pot fi puse la dispozitia potentialilor parteneri imediat. Pretul de inchiriere este de 3 € /m².

Plan parter:

parter

Plan etaj:

etaj